top of page

Privacy policy
Online shop fincustomlures.com on the homepage https://www.fincustomlures.com; Business ID number 3243821-8 at Mäntsälä processes the personal data provided by the customer, which fulfills and confirms the terms of use, the processing of electronic orders and deliveries, and the necessary communication within the time required by law.

General provisions
1. The controller of personal data that complies with the GDPR regulation (hereinafter referred to as the "regulation") is Fin Custom Lures, business ID number 3243821-8, located in Mäntsälä (hereinafter referred to as the "Controller");

2. The data controller's contact information is: email: info@fincustomjigs.com, phone: +35844 977 4864;

3. Personal data is all information related to an identified or identifiable natural person.

Source of personal data
1. The controller processes the personal data obtained with the customer's consent, which has been collected by contract in order to obtain and fulfill the electronic order of the online store

2. The registrar only processes the customer's identification and contact information, which are necessary to fulfill the purchase contract;

3. The registrar processes personal data for sending and accounting purposes as well as for the time required by law to transmit the necessary information to the contracting parties. Personal data will not be made public or transferred to other countries.

Purpose of data processing
The controller processes the Customer's personal data for the following purposes:

1. Registration of the homepage [….] in accordance with Chapter 4 Section 2 of the GDPR;

2. Electronic order created by the customer (name, address, e-mail, phone number);

3. Comply with the law and regulations resulting from the contractual relationship between the Customer and the Data Controller;

4. Personal information is necessary to fulfill the purchase contract. A contract cannot be concluded without personal information.

5. Producing, offering, developing and quality assurance of the service;

6. Business development;

7. Sales and marketing, direct marketing and marketing targeting;

8. Taking care of the information security of the Service;

 

Duration of personal data storage
1. The Controller stores personal data as long as necessary to fulfill the rights and obligations arising from the contractual relationship between the Controller and the Customer and for three years after the termination of the contractual relationship;

2. The controller must delete all personal data after the time required to store personal data.

Recipients and processors of personal data
The third parties that process the customer's personal data are subcontractors of the Controller. The services of these subcontractors are necessary so that the agreement on the acquisition and processing of the electronic order in the contract between the Controller and the Customer can be implemented.

The subcontractors of the controller are:

Wix (online shopping system and application);

Freight company, Post, UPS;

Big Archimedes; Invoicing program (companies)

Google Analytics and other Google services, such as Google Ads and Search Console (home page analytics);

Mailchimp and WIx (newsletters, the customer registers himself as a newsletter subscriber)

Customer rights
In accordance with the regulation, the Customer has the right to:

1. the right to access personal data;

2. right to rectification of personal data

3. the right to delete personal data;

4. the right to object to the processing of personal data;

5. the right to data portability;

6. the right to withdraw consent to the processing of personal data in writing or by email to the address: info@fincustomjigs.com;

7. the right to submit a complaint to the supervisory authority if a violation of the Regulation is suspected.

Security of personal data
1. The controller undertakes to implement all technical and organizational precautions necessary to protect personal data.

2. The registrar has taken technical precautions to secure data storage facilities, in particular ensured access to the computer with a password, used anti-virus software and maintained the computers regularly.

Final provisions
1. By placing an electronic order on the fincustomjigs.com website, the Customer confirms that he is aware of all personal data protection terms and accepts them in full;

2. The customer accepts these rules by selecting the checkbox in the order form;

3. The registrar may update these Rules at any time. A new, updated version must be published on this website.

These rules enter into force on 1 August 2020. Rules updated on March 7, 2023

Suomeksi

Tietosuojakäytäntö

Verkkokauppa fincustomlures.com kotisivulla https://www.fincustomlures.com; Y-tunnus 3243821-8 paikassa Mäntsälä käsittelee asiakkaan toimittamia henkilötietoja, jotka täyttävät ja vahvistavat käyttöehtojen, sähköisten tilausten ja toimitusten käsittelyn sekä tarvittavan tiedonvälityksen lain edellyttämän ajan kuluessa.

Yleiset säännökset

1. Henkilötietojen rekisterinpitäjä, joka noudattaa GDPR - asetusta (jäljempänä „asetus“) on Fin Custom Lures, Y-tunnus 3243821-8, paikassa Mäntsälä (jäljempänä „Rekisterinpitäjä“);

2. Rekisterinpitäjän yhteystiedot ovat: sähköposti: info@fincustomjigs.com, puh.: +35844 977 4864;

3. Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön.

Henkilötietojen lähde

1. Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaan suostumuksella saamiaan henkilötietoja, jotka on kerätty sopimuksella verkkokaupan sähköisen tilauksen hankkimiseksi ja täyttämiseksi

2. Rekisterinpitäjä käsittelee vain asiakkaan tunnistetiedot ja yhteystiedot, jotka ovat välttämättömiä ostosopimuksen täyttämiseksi;

3. Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja lähetys- ja kirjanpitotarkoituksiin sekä sopimuspuolten tarvittavan tiedon välittämiseen lain edellyttämän ajan verran. Henkilötietoja ei julkisteta eikä niitä siirretä muihin maihin.

Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Rekisterinpitäjä käsittelee Asiakkaan henkilötietoja seuraavissa tarkoituksissa:

1. Kotisivun rekisteröinti [….] GDPR:n luvun 4 jakson 2 mukaisesti;

2. Asiakkaan luoma sähköinen tilaus (nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero);

3. Noudattaa Asiakkaan ja Rekisterinpitäjän välisestä sopimussuhteesta johtuvaa lakia ja määräyksiä;

4. Henkilötiedot ovat välttämättömiä ostosopimuksen täyttämiseksi. Sopimusta ei voida tehdä ilman henkilökohtaisia tietoja.

5. Palvelun tuottaminen, tarjoaminen, kehittäminen ja laadunvarmistus;

6. Liiketoiminnan kehittäminen;

7. Myynti- ja markkinointi, suoramarkkinointi ja markkinoinnin kohdentamiseen;

8.  Palvelun tietoturvasta huolehtiminen;

 

Henkilötietojen tallennuksen kesto

1. Rekisterinpitäjä tallentaa henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen Rekisterinpitäjän ja Asiakkaan välisestä sopimussuhteesta johtuvien oikeuksien ja velvoitteiden täyttämiseksi ja kolmen vuoden ajan sopimussuhteen päättymisen jälkeen;

2. Rekisterinpitäjän on poistettava kaikki henkilökohtaiset tiedot henkilötietojen säilyttämiseen tarvittavan ajan kuluttua.

Henkilötietojen vastaanottajat ja käsittelijät

Asiakkaan henkilötietoja käsittelevät kolmannet osapuolet ovat Rekisterinpitäjän alihankkijoita. Näiden alihankkijoiden palvelut ovat välttämättömiä, jotta sopimus sähköisen tilauksen hankkimisesta ja käsittelystä Rekisterinpitäjän ja Asiakkaan välisessä sopimuksessa voidaan toteuttaa.

Rekisterinpitäjän alihankkijoita ovat:

  • Wix (verkkokauppajärjestelmä sekä aplikaatio);

  • Rahtiyhtiö, Posti, UPS;

  • Isolta Arkhimedes; Laskutusohjelma (yritykset)

  • Google Analytics ja muut googlen palvelut, kuten google Ads ja Search Console (kotisivun analytiikka);

  • Mailchimp ja WIx (uutiskirjeet, asiakas ilmoittautuu itse uutiskirjeen tilaajaksi)

Asiakkaan oikeudet

Asetuksen mukaisesti Asiakkaalla on oikeus:

1. oikeus tutustua henkilötietoihin;

2. oikeus henkilötietojen oikaisuun

3. oikeus henkilötietojen poistamiseen;

4. oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä;

5. oikeus tietojen siirrettävyyteen;

6. oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn kirjallisesti tai sähköpostitse osoitteeseen: info@fincustomjigs.com;

7. oikeus esittää valitus valvontaviranomaiselle, jos epäillään Asetuksen rikkomista.

Henkilötietojen turvallisuus

1. Rekisterinpitäjä sitoutuu toteuttamaan kaikki tekniset ja organisatoriset varotoimet, jotka ovat tarpeen henkilötietojen suojaamiseksi.

2. Rekisterinpitäjä on tehnyt teknisiä varotoimenpiteitä tietojen tallennustilojen turvaamiseksi, erityisesti varmistanut pääsyn tietokoneelle salasanan avulla, käyttänyt virustentorjuntaohjelmistoa ja ylläpitänyt tietokoneita säännöllisesti.

Loppusäännökset

1. Tekemällä sähköisen tilauksen verkkosivustolla fincustomjigs.com Asiakas vakuuttaa olevansa tietoinen kaikista henkilötietosuojaehdoista ja hyväksyy ne täysimittaisesti;

2. Asiakas hyväksyy nämä säännöt valitsemalla valintaruudun tilauskaavakkeessa;

3. Rekisterinpitäjä voi päivittää nämä Säännöt milloin tahansa. Uusi, päivitetty versio on julkaistava tällä verkkosivulla.

Nämä säännöt tulevat voimaan 1.8.2020. Säännöt päivitetty 7.3.2023

bottom of page